Nieuwbrief juni 2012

Foto fotograaf Koen Broos 6Foto fotograaf Koen Broos 5

Nieuwsbrief juni 2012
Stedenbouwkundige vragen

Stedenbouwkundige vragen?

De stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid is reeds meer dan twee jaar van kracht, de wijzigen van deze verordening zijn ruim een jaar in voege.

Hoewel de verordening toegankelijkheid meer en meer ingang begint te vinden in de bouwpraktijk  ervaren we dat heel wat architecten nog specifieke vragen hebben. Niet enkel over het toepassingsgebied en de normen, maar ook vragen die meer stedenbouwkundig van aard zijn: "Wie controleert de toegankelijkheid bij de bouwaanvraag?", "Moet of kan ik een advies vragen?", "Kan de stedenbouwkundig ambtenaar verder gaan dan de verordening?"…

Op een aantal van deze vragen geven we alvast graag een antwoord.

Wie controleert de toegankelijkheid na het indienen van de bouwaanvraag?

De Vlaamse verordening toegankelijkheid is een uitvoeringsbesluit bij de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dit betekent dat het bestaande controle- en sanctioneringsysteem m.b.t. ruimtelijke ordening ook voor de toegankelijkheid geldt.

 

Het zijn de stedenbouwkundige ambtenaren die de toegankelijkheid bij een de vergunningsaanvraag moeten controleren. Daarom nemen ze in de bouwaanvraagfase een belangrijke positie in.

 

De dossierbehandelaar is vrij om algemeen of bij twijfel een advies in te winnen bij een adviesbureau toegankelijkheid om zijn beoordeling te kunnen maken. Een adviseur toegankelijkheid kan een advies uitbrengen over de betreffende vraag, maar de eindbeslissing voor de goedkeuring ligt altijd bij de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar die de vergunningsaanvraag behandelt.

 

Indien er achteraf, bij de uitvoering van het gebouw, toch afgeweken wordt van de vergunning (plannen) is er sprake van een bouwovertreding die kan vastgesteld en gesanctioneerd worden.

Advies toegankelijkheid aangevraagd door bouwheer/architect of door de vergunningsverlenende overheid. Wanneer kan het?

De bouwheer of de architect, maar ook de stedenbouwkundig ambtenaar (vergunningsverlenende overheid) kunnen steeds voor advies terecht bij de adviesbureaus toegankelijkheid waar het Vlaamse Gelijkekansenbeleid structureel mee samenwerkt.

 

Lees meer hierover op de faq-pagina

Kan de stedenbouwkundig ambtenaar meer vragen dan wat in de verordening toegankelijkheid staat?

Ja. Op wetgevend niveau kunnen, voor zaken die niet in de toegankelijkheidsverordening geregeld worden, bijkomende verordeningen uitgevaardigd worden. Dit staat beschreven in art. 2.3.2 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening.
 

Zo staan er bijvoorbeeld in de toegankelijkheidsverordening geen normen over de kamers van rusthuizen of over de private delen van woningen. Over deze delen kunnen dus nog bijkomende toegankelijkheidsrichtlijnen worden uitgevaardigd in een nieuwe lokale of regionale verordening.
 

Op dossierniveau kan een vergunningsverlenende overheid, wanneer zij daar in het voorliggende dossier gronden voor ziet, strengere eisen opleggen.

 

Lees hier meer over op de faq-pagina

Welke documenten moet je in functie van toegankelijkheid verplicht bij de bouwaanvraag voegen?

De vergunningsaanvrager is verplicht een beschrijvende nota toegankelijkheid toe te voegen bij de dossiersamenstelling.Hiervoor kan ook de checklist gebruikt worden die op onze website aangeboden wordt.

 

Lees hier meer over op de faq-pagina

Kan de stedenbouwkundige ambtenaar meer documenten opvragen dan de dossiersamenstelling eist?

Ja, de stedenbouwkundig ambtenaar kan bij de vergunningsaanvraag bijkomende stukken vragen. Eén van deze bijkomende stukken kan een advies inzake toegankelijkheid zijn.
 

Ook dit is niet afhankelijk van de verordening toegankelijkheid zelf. Voor het opvragen van bijkomende documenten kan hij zich beroepen op art. 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

 

Lees hier meer over op de faq-pagina

Moet op dit moment (in die gevallen zoals vermeld in art. 34) reeds een verplicht advies toegevoegd worden bij de bouwaanvraag?

Neen, artikel 39 van de verordening bepaalt dat "De Vlaamse minister bevoegd voor Gelijke Kansen de voorwaarden en de procedure van erkenning bepaalt van de instanties die adviezen kunnen uitbrengen conform artikel 34. Artikel 34 en artikel 36 treden in werking op de eerste dag van de derde maand nadat de instanties in kwestie erkend werden".
 

Het verplicht advies komt er dus pas wanneer de adviserende instanties erkend zullen zijn. Hiervoor dient er eerst een uitvoeringsbesluit te komen dat de voorwaarden en de procedure van de erkenning regelt. Een ontwerp van uitvoeringsbesluit wordt voorzien in 2013.

 

Lees hier meer over op de faq-pagina

Nieuwe faq’s

We breiden onze faq-pagina uit met nieuwe vragen rond dit thema. Volgende faq’s zijn interessant om na te lezen.

Tips

Vanaf eind 2012 komt er een nieuwe, vereenvoudigde bouwaanvraagprocedure die digitaal ingediend zal kunnen worden. Documenten en (bouw)plannen zullen waarschijnlijk in pdf-formaat aangeleverd moeten worden. Indien dit systeem toegepast wordt zal er voor de checklist ook de mogelijkheid komen om deze in pdf-formaat te exporteren. Zo zal ook de checklist toegevoegd kunnen worden bij het dossier ter indiening van de digitale bouwaanvraag.

In beeld...hoe het niet moet!


checklist stemt niet overeen met plan

De website www.toegankelijkgebouw.be geeft met de regelgeving en het handboek een goede houvast aan ontwerpers. Maar zoals hier te zien, loopt het vaak nog fout.

De foto toont een checklist die niet overeenstemt met de ingediende bouwaanvraagplannen.

Weet u wel een mooi voorbeeld van een toegankelijk gebouw en wilt u dit ontwerp in de schijnwerpers plaatsen als een goed voorbeeld van een toegankelijk gebouw, laat het ons dan weten!

Ga naar het contactformulier

Enter vzw - Belgiëplein 1 - 3510 Hasselt
Tel.: (011) 26 50 30 - Fax: (011)87 41 39
E-mail:
info@entervzw.be
 

Colofon
Deze gratis nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, Enter vzw, in opdracht van Gelijke Kansen in Vlaanderen. Als uitgever doen we er alles aan om de correctheid van de aangeboden informatie te verzekeren. Komt u alsnog iets tegen dat niet correct is, mail dan naar info@entervzw.be. Bij voorbaat hartelijk dank!

De uitgever is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik door derden.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan u zich via deze link uitschrijven: uitschrijven