Nieuwsbrief maart 2014 Toegankelijkheid van schoolgebouwen

Foto fotograaf Koen Broos 5

Nieuwsbrief april 2014
Actualisering checklist en quickscan

De checklist en de quickscan

De checklist en de quickscan zijn handige tools bij de toepassing van de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid van publieke gebouwen.

 • De quickscan geeft de architect en de bouwheer een overzicht van de eisen voor de toegankelijkheid voor een bepaald project. Je krijgt een duidelijk beeld over wat er mogelijk moet voldoen, zelfs al zijn een aantal gegevens nog niet bekend.
 • De checklist is voor de architect en de stedenbouwkundig ambtenaar een hulpmiddel bij de stedenbouwkundige aanvraag of melding. De output geeft een duidelijk zicht over de toegankelijkheidseisen van het project. Architect en bouwheer ondertekenen dit document en geven zo aan dat de gegevens in overeenstemming zijn met de handelingen die in de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag gevraagd worden.

De checklist en quickscan zijn geactualiseerd

Om het gebruik van deze tools nog beter en gebruiksvriendelijker te maken, deden we een aantal aanpassingen.

 

Algemene aanpassingen:

 • We voegden een vraag toe om af te toetsen of de handelingen (bij een uitbreiding, verbouwing) gebeuren aan publiek toegankelijke delen van het gebouw. Het kan immers zijn dat de handelingen enkel aan niet-publiek toegankelijke delen gebeuren zoals een opslagruimte, technische ruimte ... De checklist moet pas ingevuld worden als je handelingen doet aan publiek toegankelijke delen van een voor het publiek toegankelijk gebouw, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of melding nodig is.
 • Bij de checklist en quickscan zijn de helpteksten (“i”) verder aangevuld. Deze geven meer info of verduidelijking over de vraag. Hieronder een voorbeeld van een helptekst bij de vraag “Over hoeveel wooneenheden beschikt de constructie of delen ervan na de handelingen?”

“i”: De wooneenheden van alle gebouwen die één fysiek aansluitend geheel vormen moeten, ondanks eventuele verschillende toegangen, samengeteld worden. (art. 5, 4e alinea)
 

 

Ga je handelingen uitvoeren aan een project met erfgoedwaarde?

Als volgende gebouwen voor het publiek toegankelijk zijn én er handelingen voorzien worden waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of melding vereist is, dan vallen ze onder de toepassing van artikel 35 van de toegankelijkheidsverordening:

 • een voorlopig of definitief beschermd monument
 • een archeologisch monument
 • een gebouw op een perceel gelegen in voorlopig of definitief beschermd stads- of dorpsgezicht is
 • landschappen, ankerplaatsen of archeologische zones
 • aanvragen met betrekking tot het varend erfgoed

De erfgoedambtenaar moet in dit geval de afweging maken tussen de vereisten voor toegankelijkheid en de te behouden erfgoedwaarde.

 • Om het misverstand te verhelpen dat beschermd erfgoed aan geen enkele toegankelijkheidsvereiste zou moeten voldoen, wordt nu de volledige doorloop van de quickscan en de checklist gemaakt. Zo weet je op het einde wat het toepassingsgebied en de normen voor toegankelijkheid zijn.
 • De erfgoedambtenaar kan zo de afweging makkelijker maken. Indien de vereisten op vlak van toegankelijkheid niets veranderen aan de erfgoedwaarde, zouden deze in principe volledig moeten uitgevoerd worden. 

 

Ga je handelingen uitvoeren aan een project met een "woon"-functie?

 • De overgangsmaatregel voor meergezinswoningen, kamerwoningen, studentenhuizen, studentengemeenschapshuizen, gezondheidsinstellingen, welzijnsinstellingen, internaten verbonden aan een onderwijsinstelling of die onder de bevoegdheid vallen van het VAPH of strafinrichtingen is sinds 1 januari 2013 niet meer van toepassing en werd dan ook verwijderd uit de quickscan en checklist.
 • Bij meergezinswoningen, kamerwoningen, studentenhuizen en studentengemeenschapshuizen waarvan de gebouwen uit verschillende aansluitende delen bestaan, wordt er in de output extra verduidelijkt dat de bepalingen van de verordening voor de verdiepingen en voor de trappen naar andere niveaus, enkel van toepassing zijn op de delen van de gebouwen die toegangsdeuren tot wooneenheden op meer dan 2 niveaus hebben.

 

Ga je handelingen uitvoeren aan een publiek toegankelijke gebouw (dat geen wonen of toerisme is)?

 • De overgangsmaatregel voor gebouwen kleiner dan 150 m² (uitgezonderd de gebouwen die onder art. 4 en 5 vallen) werd verwijderd uit de quickscan en checklist. Deze is sinds 21 september 2011 niet meer van kracht. Na deze datum moet de toegang (en het toegangspad) tot het gebouw voldoen aan artikel 10, §1, artikel 12 tot en met 14, artikel 16, 18, 19, artikel 22 tot en met 25 en artikel 33.

Nieuwe faq’s

Volgende faq is interessant om na te lezen:

In beeld...hoe het niet moet!

Een toiletdeur die niet vrij toegankelijk is.De website www.toegankelijkgebouw.be geeft met de regelgeving en het handboek een goede houvast aan ontwerpers. Maar zoals hier te zien, loopt het vaak nog fout.

 

Deze foto toont een trap en een roltrap. Dit is geen goede combinatie om het niveauverschil op 2 manieren te overbruggen. Er ontbreekt een helling of een lift. In dit voorbeeld werd er bij de trap wel een traplift voorzien. Maar een dergelijke oplossing is nooit een goede oplossing in een publiek gebouw. Dit kan wel toegepast worden in een woning.

 

Ken jij wel een mooi voorbeeld van een toegankelijk gebouw en wil je dit ontwerp in de schijnwerpers plaatsen als een goed voorbeeld van een toegankelijk gebouw, laat het ons zeker weten!

Ga naar het contactformulier

Enter vzw - Belgiëplein 1 - 3510 Hasselt
Tel.: (011) 26 50 30 - Fax: (011)87 41 39
E-mail:
info@entervzw.be
 

Colofon
Deze gratis nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, Enter vzw, in opdracht van Gelijke Kansen in Vlaanderen. Als uitgever doen we er alles aan om de correctheid van de aangeboden informatie te verzekeren. Komt u alsnog iets tegen dat niet correct is, mail dan naar info@entervzw.be. Bij voorbaat hartelijk dank!

De uitgever is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik door derden.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan u zich [unsubscribe-via deze link uitschrijven]