Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Verduidelijking bij art. 1

In dit artikel worden enkele termen verduidelijkt.

Vooral belangrijk is dat het begrip “publiek toegankelijk” in dit artikel omschreven wordt.

Met deze verordening is het de bedoeling elk publiek toegankelijk gebouw te vatten, dat een persoon met een beperking wel eens moet of wil bezoeken.

Het gaat dan om ruimtes waar bezoekers toegang toe hebben – en dit ongeacht of deze toegang voortdurend, periodiek of occasioneel verleend wordt en ongeacht of de toegang al dan niet tegen betaling of al dan niet met de vereiste van een lidmaatschap verleend wordt.

Het gaat niet alleen over ruimtes die “openstaan voor het publiek” doch ook over ruimtes “bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik”, zodat bijvoorbeeld ook bewonersparkings bij meergezinswoningen, die enkel openstaan voor de bewoners van de meergezinswoningen en dus niet voor een algemeen publiek, gevat zijn. Ruimtes die enkel openstaan voor werknemers worden niet gevat met de notie “publiek toegankelijk”.

Verder worden in artikel 1 een aantal specifieke gebouwen gedefinieerd, zoals “studentengemeenschapshuizen”, “kamerwoningen”, “gezondheidsinstellingen”, “welzijnsinstellingen, … De omschrijvingen zijn meestal ontleend aan andere regelgeving, zoals het zogenaamde “Kamerdecreet” of het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2007 betreffende de invoering van het energieprestatiecertificaat, …

...

Tenslotte worden enkele termen, die courant gebruikt worden binnen de toegankelijkheidssector of binnen de bouwsector, verder omschreven, zoals “vrije en vlakke draairuimte”, “tussenbordes”, …

 
 
 

Wat werd er gewijzigd aan dit artikel?

Artikel 1, dat de definities bevat wordt volledig vervangen door een nieuw artikel 1, omdat door de toevoeging van 2 nieuwe definities, en het schrappen van 3 definities, de nummering verandert, ook van de andere definities.

Er wordt allereerst een definitie van “accommodatie” toegevoegd en dit op uitdrukkelijke vraag van de sector. Deze definitie stond wel reeds in het verslag aan de Vlaamse Regering, met name onder de bespreking van artikel 4.

Omdat verder in het wijzigingsbesluit de term “gebouwen die bestemd zijn voor toerisme of verblijfsaccommodatie” vervangen wordt door “gebouwen die bestemd zijn voor toeristische verblijfsaccommodatie” wordt overeenkomstig de definitie “verblijfsaccommodatie” vervangen door de definitie “toeristische verblijfsaccommodatie” om niet de indruk te wekken dat er naast “toeristische” verblijfsaccommodatie ook nog andere vormen van “verblijfsaccommodatie” mogelijk zijn. Deze definitie is ontleend aan artikel 141 van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen.

De definitie van “groepswoningbouw” wordt verwijderd, gezien deze term niet langer gebruikt wordt, naar aanleiding van het schrappen van deze term in artikel 5, 1e lid (waarover verder meer).

Er wordt voor de duidelijkheid een definitie toegevoegd van ‘gesloten trappenhal’, waarvan tengevolge van huidig wijzigingsbesluit sprake in de artikelen 24 en 25.

De definitie van “voorbehouden parkeerplaats” wordt verwijderd, omdat deze niets toevoegt aan wat reeds in artikel 27, laatste lid, opgenomen is.

Tot slot worden de normbepalingen die nog in de definities stonden van “doucheruimte” en “douchezone” en daar bijgevolg niet thuishoorden, verhuisd naar een nieuw artikel 31/1 onder ‘hoofdstuk III. – Normbepalingen, Afdeling VII. Bepalingen met betrekking tot het aangepast karakter van constructies of delen van constructies’. Ze onder de definities behouden zou er immers toe leiden dat de normbepalingen enkel van toepassing zouden zijn op die doucheruimtes die al voorzien zijn van een vrije en vlakke draairuimte of douchezones die reeds beschikken over een slipvrij oppervlak, uitgevoerd gelijklopend met de vloer en die maximaal twee procent hellen.