Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Verduidelijking bij art. 34

In afwijking op de normale procedureregels voor de behandeling van een stedenbouwkundige vergunning, wordt in bepaalde gevallen een advies over de toegankelijkheid vereist van een daartoe te erkennen deskundige instantie.

Het betreft enerzijds aanvragen voor gebouwen, opgericht voor het gebruik of de uitbating door de overheid of gebruikt/uitgebaat in opdracht van de overheid, waarbij afgeweken wordt van de huidige normen inzake toegankelijkheid.

Anderzijds betreft het gebouwen/gebouwencomplexen met een totale publiek toegankelijke oppervlakte van meer dan 7500m² na de werken, ongeacht de hoedanigheid van de aanvrager. Het kan in het laatste geval m.a.w. zowel over een overheidsinitiatief als over een particulier initiatief gaan.

Het advies moet binnen de dertig dagen na de aanvraag verstuurd te zijn. Indien deze termijn niet gerespecteerd wordt, kan aan de adviesvereiste voorbijgegaan worden.

 
 
 

Wat werd er gewijzigd aan art. 34?

Het tekstgedeelte van artikel 34, §1 en §2 dat stelt dat aan de adviesvereiste kan worden voorbijgegaan, als het advies langer dan 30 dagen op zich laat wachten, wordt aangepast aan de bewoording van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In de vorige versie voorzag dit voorontwerp van wijzigingsbesluit tevens een §3, dat de vergunningsaanvrager een extra kans gaf om alsnog een advies aan te vragen, indien hij dit bij aanvang over het hoofd had gezien, zolang de termijnen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening m.b.t. de behandelingen van stedenbouwkundige aanvragen maar gerespecteerd bleven. De VVSG merkte evenwel terecht op dat dit in de praktijk waarschijnlijk weinig soelaas zal brengen, gezien de krappe termijn die vaak rest tussen het moment dat de gemeente vaststelt dat het advies ontbreekt en de uiterste behandelingstermijn van het dossier, met de nodige druk tot gevolg naar de adviesverlenende instanties en de gemeenten toe. Daarenboven is het niet opportuun om die kans om het dossier later in de procedure te vervolledigen enkel te voorzien voor het toegankelijkheidsadvies, en niet voor andere stukken die bij het dossier moeten zitten.