Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Verduidelijking bij Art. 29/2

Publiek toegankelijke toiletten of douches:

Als, en alleen als, er werken zijn aan de toiletten, moet er per sanitair blok 1 toilet voldoen aan de normen m.b.t. aangepaste toiletten (art. 30, §1 en art. 31, 1° en 2°). Als, en alleen als, er werken zijn aan de douches, moet er per sanitair blok 1 douche voldoen aan de normen m.b.t. aangepaste douches (art. 30, §§2 en 3 en art. 31, 1°, 2° en 3°).

Voorbeeld: Een groot kantoorgebouw van 1500 m² wordt grondig verbouwd. Er zal ook nieuw sanitair voorzien worden. In elk sanitair blok dat voorzien wordt, zal tevens een aangepast toilet moeten voorzien worden.

 
 
 

Wat werd er gewijzigd aan art. 29/2?

Met dit artikel wordt ook het oude artikel 8 verplaatst en vernummerd tot artikel 29/2. De leden 1 en 2 van dit artikel bevatten tevens een foute verwijzing: met name artikel 11 moet artikel 12 zijn, wat bij deze wijziging wordt rechtgezet.

Deze leden bevatten ook nog verwijzingen naar paragrafen in artikel 30, daar waar dit artikel niet meer bestaat uit paragrafen, gezien dit wettechnisch niet correct bleek. Deze foute verwijzingen wordt met deze wijziging ook rechtgezet.

Door de verwijzing naar artikel 31, 1° en 2° enerzijds en naar artikel 31, 1°, 2° en 3° anderzijds, zou men de indruk kunnen wekken dat de inleidende zin op deze 1°, 2° of 3° zelf niet van toepassing is, wat hier zou kunnen impliceren dat deze bepalingen steeds moeten nageleefd worden, zelfs al voldoet de ruimte aan de afmetingen van artikel 30. Een dergelijke interpretatie is nooit de bedoeling geweest. Door “inzonderheid” toe te voegen, hopen we de misvatting recht te zetten. Bij doucheruimtes dient daarenboven niet verwezen te worden naar 2° van artikel 31, gezien dit enkel bepalingen m.b.t. toiletten bevat. Tot slot dient bij doucheruimtes nog verwezen te worden naar het nieuwe artikel 31/1, dat de normbepalingen m.b.t. doucheruimtes uit de definities heeft gehaald.

In het derde lid vervolgens wordt een gelijkaardige versoepeling ingebouwd als in artikel 29/1 voor pashokjes of kleedruimtes. Bij aparte toiletten of doucheruimtes voor mannen en vrouwen werd immers een aangepast toilet of doucheruimte geëist zowel bij de mannen als bij de vrouwen. De wijziging maakt het mogelijk slechts 1 toegankelijk toilet of doucheruimte te voorzien, zowel voor mannen als voor vrouwen bestemd, op voorwaarde dat dit aangepast toilet of doucheruimte zich dan in een neutrale zone bevindt. Wat absoluut uit de boze is is dat een man naar een toilet of doucheruimte moet, gelegen in een zone, die voor de rest volledig bestemd is voor vrouwen of omgekeerd. Er wordt ook een verwijzing toegevoegd naar artikel 12. Dit volgt logisch al uit de leden 1 en 2 van dit artikel, doch dient toegevoegd voor de volledigheid.